02
         

Hegyvidéki Önkormányzat

Az intézmény története
Iskolánk bemutatása

Az intézmény bemutatása

 

 

A Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola (1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.) többcélú, összetett iskola. Fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat.

 

Szakmai alapdokumentuma alapján alapfeladata:

 

 • általános iskolai nevelés-oktatás
 • - nappali rendszerű iskolai oktatás
  • alsó és felső tagozat
  • sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos enyhe és középsúlyos, autizmus spektrumzavar)
 • szakiskolai nevelés-oktatás
  • nappali rendszerű iskolai oktatás
  • sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos enyhe és középsúlyos, autizmus spektrumzavar)
  • előkészítő szakiskola
 • egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazóhálózat)
  • gyógypedagógiai és logopédiai utazóhálózat

 

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményünk 1955-ben alakult. Először más oktatási intézménnyel egy épületben, (XII. ker. Márvány utca 32.), majd a jelenlegi, központi napközi céljára készült épületbe (Orbánhegyi út 7., hrsz. 8298/4.) került, ahol a Nevelési Tanácsadóval, a Junior konyhájával és gondnoki lakással osztozott a meglévő helyiségeken.

1996-tól az iskola a teljes épületet kizárólagos hasznosításba vette.

 

Az intézmény bemutatása

 

A Fekete István Általános Iskola és Speciális Szakiskola több mint ötven éve gyógypedagógiai iskola, ahol sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, értelmi sérült tanulók oktató-nevelő munkája folyik. Az intézmény biztosítja továbbá a Budapest XII. kerület Hegyvidéki óvodákba és általános iskolákba járó beszédfogyatékosok logopédiai ellátását, valamint a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok által diagnosztizált, gyógypedagógiai fejlesztésre javasolt gyermekek ellátását.

 

Az intézmény alaptevékenysége: a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által készített szakértői vélemények alapján történő gyógypedagógiai nevelés-oktatás az intézmény 1-8. évfolyamán, ahol a tanulók az általános iskolai alsó és felső tagozatos tanulók nevelése, oktatása folyik.

 

2016-ig intézményünk szervezeti egysége az előkészítő szakiskolai 9-10. évfolyam, ahol tanulónk a speciális szakiskolai és készségfejlesztő szakiskolai továbbtanulásra készülnek fel.

(Nkt. 13.§ (6) bek.)

 

Az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozása keretében egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesülnek.

 

Az oktató-nevelő munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

 

Az intézmény szakmai működését a Pedagógiai Program határozza meg, amely a Nemzeti Alaptanterv és az 51/2012. (XII.21) EMMI rendelet 11. számú melléklete alapján készült. Pedagógiai Programunkban fő célként tűztük ki, hogy tanulóink a felnőtt kort elérve, sérültségükhöz viszonyítottan minél magasabb szinten legyenek képesek a társadalmi beilleszkedésre, önálló életvezetésre, az önfenntartásukat részben, vagy egészben biztosító munkavégzésre, rendezett családi közösségben való életre. A Pedagógiai Program tartalmazza a kötelező habilitációs-rehabilitációs és a nem kötelező tanórai foglalkozások rendszerét és felhasználását.

 

Az intézmény tanulóinak szociokulturális háttere

 

A budai kerületekben élő, az átlagosnál magasabban kvalifikált szülők igen komoly, magas szintű elvárásokat támasztanak a nevelési–oktatási intézményünk iránt. A tankerületben ennek megfelelőn minőségi munkát végző helyi köznevelési rendszer épült ki, amelyben a minőségi nevelő, oktató munka kiterjed a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására is. Az értelmi fogyatékos és többszörösen sérült gyermekek számára a gyógypedagógiai szaksegítséget – pozitív diszkriminációként – a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola szegregáltan kívánja a továbbiakban is biztosítani úgy, hogy a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek során az iskola tanulói továbbra is teljes jogú tagjai maradjanak a kerület gyermekközösségeinek.

 

Intézményünkben, az utolsó tíz év alatt az értelmi sérült populáció teljes körű ellátása valósulhatott meg az általános iskolai neveléstől, oktatástól a középfokú beiskolázáson át, a tanulók 18 éves koráig. A szülők visszajelzései, a nagyszámú kerületen kívüli beiskolázási igény arra enged következtetni, hogy az iskola nevelési-oktatási szolgáltatásai megfelelnek a felhasználók igényeinek.

 

 

A személyi feltételek alakulása

A 2013-2014. tanévben a személyi feltételek a következőek:

 

25,5 fő gyógypedagógus státusz az általános és szakiskolai feladatok ellátására

2 fő utazó gyógypedagógus együttnevelt tankerületi SNI tanulók ellátására

5 fő utazó logopédiai státusz a tankerületi SNI gyermekek ellátására

0,5 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

6,5 fő gyógypedagógiai asszisztens

1 fő rendszergazda

0,5 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

6,5 fő gyógypedagógiai asszisztens

1 fő iskolatitkár-rendszergazda

 

 

 

 

A tanulói létszám alakulása a 2013-2014. tanévben

A tanulók száma folyamatosan változik. Különösen a felső tagozatra jellemző a fluktuáció.

A 2013. októberi statisztika alapján: 92 tanuló (1-10. évfolyam)

 

A tárgyi feltételek alakulása

A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola intézményében biztosítottak a megfelelő termek és szobák. Az osztálytermek, szaktermek, foglalkoztató szobák és egyéb helyiségek bútorzatainak, berendezési tárgyainak állagmegóvása a mindennapok folyamatos nevelési feladata. Tornaszoba, étkező, igényesen berendezett könyvtárszoba, szakkörök megtartására alkalmas helyiségek állnak rendelkezésünkre. Az iskola udvara zárt, parkos jellegű, ami sportolásra és játékra kiváló lehetőséget nyújt.

 

Épületünkben nem üzemel büfé; az étkezőben fogyasztható ételek minősége, tartalmassága megfelel a gyerekétkeztetés elvárásainak.

 

Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatosság szempontjaira, ezért is törekszünk a szelektív hulladékgyűjtésre (található nálunk szárazelemgyűjtő konténer, de műanyag palackokat is gyűjtünk a papírok mellett).

 

A mosdók mennyisége, állaga a higiéniás elvárásoknak megfelelő.

 

Az iskola épülete barátságos, otthonos, a folyosók falát dekoráció díszíti: vannak tárlatok, faliújságok, tablók, növények, padok, a gyerekek munkái elhelyezhetők. Az iskola technikai felszereltsége jónak minősíthető: van televízió, videó, magnó, CD lejátszó, írásvetítő, diavetítő, számítástechnikai felszerelés, szerszám stb. A tanórákon használt szemléltető eszközök, tanári és tanulói segédletek, felszerelések karbantartása, esetleges pótlása az anyagi lehetőségekhez mérten folyamatos.

 

 

Az intézményben futó fejlesztési programok

 

A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában az előkészítő éveken kívül a kis létszám, a csoportokra bontás és a differenciálás is segíti tanulóink megfelelő mértékű haladását. Fontos ezeken kívül még megemlítenünk a logopédiát, a különböző szakköröket, terápiákat és foglalkozásokat, sportköröket és kirándulásokat. A többségi iskolákban is

 

Az alsó és felső tagozat 4-4 évfolyammal működik (1-8. osztály), és folytatódik a 9-10. előkészítő szakiskolai osztályokkal. A 9-10. osztály mint előkészítő szakiskola a középfokú iskolák rendszerébe tartozik. Felső tagozatban a tantárgyak tanítása szaktanári rendszerben folyik. A 9-10. évfolyam helyi tanterve magas óraszámban tartalmazza a szakmai előkészítő ismeretek foglalkozásait, valamint a pályaorientációs tevékenységeket. A pályaorientáció kiemelten fontos területe a szakiskolai munkának, összekapcsolja a különböző tárgyak közös elemeit, elősegíti a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárul a tanulók szocializációjához.

 

Kiemelten fontos ez a két „plusz év” tanulóink életében, hisz az alakuló érési folyamatok itt teljesednek ki, tanulóink felkészültté válnak a „felnőtt világba”való beilleszkedésre, szakma tanulására, az önálló életvezetésre. Lehetőségük van a szakmai előkészítő órák keretében mind elméletben, mind pedig gyakorlatban megismerni a különböző szakmákat,

melyek a számukra is elsajátíthatóak lehetnek, és befolyásolhatják a továbbtanulási irányt. Munkahelyek látogatásával (papírgyár, konyha, kórház) beleláthatnak az ott folyó munkába, s kedvet kaphatnak hozzá. A szakmai órák keretében elméletben megismerkednek a különböző szakmákkal, és ki is próbálhatják magukat a gyakorlati foglalkozásokon.

 

 

A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanulói osztálylétszáma optimálisnak mondható. A tanulócsoportok, a rehabilitációs és fejlesztő terápiás csoportok kialakítása a tanulók sajátosságait figyelembe véve történik.