02
         

Hegyvidéki Önkormányzat

Profilunk
Az intézmény profilja

A kerület gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménye 1955–ben alakult.
Először más oktatási intézménnyel egy épületben, (XII. ker. Márvány utca 32.)majd a jelenlegi, központi napközi céljára készült épületbe ( Orbánhegyi út 7.) került, ahol a Nevelési Tanácsadóval, a Junior konyhájával és gondnoki lakással osztozott a meglévő helyiségeken. 1996-tól az iskola a teljes épületet kizárólagos hasznosításba vette.

 

Az intézmény alaptevékenysége: a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok által készített szakértői vélemények alapján történő gyógypedagógiai nevelés-oktatás az intézmény 1-8. évfolyamán, ahol a tanulók az általános iskola általános műveltséget megalapozó oktatása folyik, továbbá a 9-10. évfolyamon ahol a tanulók előkészítő szakiskolai képzésében vesznek részt.


Az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozása keretében egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesülnek.
Az oktató-nevelő munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.


Az intézmény szakmai működését a Minőségirányítási Program és a Pedagógiai program határozza meg, melyek az Önkormányzati Minőségirányítási Program, a Nemzeti Alaptanterv és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve figyelembevételével készültek. Pedagógiai Programunkban fő célként tűztük ki, hogy tanulóink a felnőtt kort elérve, sérültségükhöz viszonyítottan minél jobb szinten legyenek képesek a társadalmi beilleszkedésre, önálló életvezetésre, az önfenntartásukat részben, vagy egészben biztosító munkavégzésre, rendezett családi közösségben való életre. A pedagógiai Program tartalmazza a kötelező habilitációs – rehabilitációs és a nem kötelező tanórai foglalkozások rendszerét és felhasználását.


A tanulók képességeit figyelembe véve, az optimális fejlesztést szem előtt tartva bontott csoportokban történik a matematika, az angol nyelv és a művészeti tárgyak oktatása.
A tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyéni illetve kiscsoportos formában megoldott.

Az intézmény oktató nevelő munkája során számos új kezdeményezést honosított meg. A szakmai testület nyitott a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szolgáló terápiás módszerek eljárások elsajátítására, alkalmazására, adaptálására.


Az alkalmazott módszerek széles körben ölelik fel a legkorszerűbb pedagógiai törekvéseket.


A tanulók és a szülők körében népszerű, a kollégák szakmai igényessége szempontjából preferált terápiák az utóbbi években az alábbiak:


 • Alapozó terápia
 • Gyógyúszás
 • Gyógytestnevelés
 • Logopédia
 • Tánc terápia (népi-, moderntánc)
 • Drámapedagógia
 • Művészetterápia
 • ULWILA zeneterápia
 • Sindelar terápia


A Logopédiai Szakszolgálat az intézmény tagjaként működik.
A Szakszolgálat logopédusai az intézmény pedagógus létszámához tartoznak. 17 logopédus szakember évente átlagosan 700-750 gyermek terápiáját biztosítja. Feladatuk: a XII. kerületben lakó és a XII. kerületi Önkormányzat által fenntartott intézményekbe járó beszédhibások kiszűrésére és a beszédhibák, a nyelvi kommunikációs zavarok javítása, valamint a diszlexia megelőzése és javítása.


Szerkezete:

Logopédiai osztályok (a Németvölgyi Általános Iskola logopédiai osztályai)

Ambuláns logopédiai csoport

Utazó logopédusok


Ehhez a munkához a logopédus szakemberek, a speciális eszközök és felszerelések biztosítása a Fekete István Általános Iskola; a helyiségek, a logopédiai kezelőhelyek bútorzatának kialakítása pedig a befogadó intézmény feladata.


2009 szeptemberétől a gyógypedagógia szakszolgálati feladatok ellátása is tevékenységi körünk. A kerületi óvodák, iskolák integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulóinak gyógypedagógusaink- a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok által meghatározott módon és időkeretben- fejlesztést biztosítanak.


A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola intézménye sikeres COMENIUS I. pályázattal kezdte 2002. májusában a minőségfejlesztési modell kiépítését.

Az intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, stb.) a törvényi rendelkezéseknek megfelelően aktualizáltak és Fenntartó által jóváhagyottak.


Napközi és tanulószoba

 

A délelőtt megkezdett munka délután folytatódik a napközis és tanuló szobai foglalkozásokon kötetlenebb, játékosabb formában, a gyermek és ifjú kor sajátos igényeihez igazodva.


A délutáni foglalkozások alkalmával sokféle, változatos programot kínálunk tanulóinknak.

Az alsó tagozaton osztályonként naponta változó, hetente ismétlődő irányított szabadidős tevékenységeket vezetnek a napközis kollegák az alábbi témakörökben:


 • mese/báb
 • zene
 • játéktanulás
 • kézműves foglalkozások


A mese és báb napján a nevelők báboznak a gyerekeknek ismert vagy kitalált történeteket. A zenefoglalkozás közös zenehallgatás, közös zenélés, éneklés formájában valósul meg. A kézműves délutánon ünnepekhez, aktuális eseményekhez kapcsolódó tárgyakat készítenek a gyerekek. A játéktanulás alkalmával sok új játékkal (játékformákkal, szabályokkal) ismerkednek meg tanulóink.


Rendszeresen szervezünk színházlátogatást, aktívan részt veszünk az iskola életében, együtt készülünk az ünnepekre is.


Felmenő rendszerben napi 5 óra testnevelést vezettünk be, a sportszakkörök ezt egészítik ki.


A felső tagozatosok által választható szakkörök:

 • kézműves szakkör
 • számítástechnika szakkör
 • tánctanulás
 • művészetterápia /zene/
 • sportkörök /úszás, atlétika, természetjáró szakkör/


Intézményünk kiemelt fontosságúnak tartja tanulóink zenei nevelését. Iskolánk tanórán kívüli tevékenységébe jelentős szerepet tölt be a zenélés, éneklés. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai zenekarunk „továbbfejlesztésére”, valamint a tanulók egyéni gitároktatására.


Étkezés: Kiemelt figyelmet fordítunk az önkiszolgálás és a kulturált étkezés kialakítására.